ozkultura.pl O projekcie | Obserwatorium ?ywej Kultury

ozkultura.pl
Title: O projekcie | Obserwatorium ?ywej Kultury
Keywords:
Description: O projekcie | Obserwatorium ?ywej Kultury Jump to navigation Formularz wyszukiwania Szukaj O projekcie CZYM JEST OBSERWATORIUM ?YWEJ KULTURY-SIE? BADAWCZA O?K-SB to PORTAL WIEDZY o kulturze wspó?czesn
ozkultura.pl is ranked 3122494 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,363. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. ozkultura.pl has 43% seo score.

ozkultura.pl Information

Website / Domain: ozkultura.pl
Website IP Address: 193.0.123.18
Domain DNS Server: dns105.ovh.net,ns105.ovh.net

ozkultura.pl Rank

Alexa Rank: 3122494
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ozkultura.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,363
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $440
Yearly Revenue: $5,363
Daily Unique Visitors 1,352
Monthly Unique Visitors: 40,560
Yearly Unique Visitors: 493,480

ozkultura.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control public, max-age=1800
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Wed, 10 Aug 2016 12:10:53 GMT
Server Apache

ozkultura.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

ozkultura.pl Traffic Sources Chart

ozkultura.pl Similar Website

Domain Site Title

ozkultura.pl Alexa Rank History Chart

ozkultura.pl aleax

ozkultura.pl Html To Plain Text

O projekcie | Obserwatorium ?ywej Kultury Jump to navigation Formularz wyszukiwania Szukaj O projekcie CZYM JEST OBSERWATORIUM ?YWEJ KULTURY-SIE? BADAWCZA O?K-SB to PORTAL WIEDZY o kulturze wspó?czesnej, g?ównie polskiej, o jej przesz?o?ci, kontekstach i zwi?zkach z kultur? europejsk? i ?wiatow?. Powsta? z inspiracji Przemys?awa Zielińskiego, a rozwija si? dzi?ki ?yczliwemu wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pana Bohdana Zdrojewskiego. Portal jest wspó?tworzony przez Sie? Badawcz? sk?adaj?c? si? ze wspó?pracuj?cych ze sob? Zespo?ów Merytorycznych (zwanych W?z?ami - Centralnym i Regionalnymi) oraz Partnerów naszych projektów. Docelowo Sie? ma si? sk?ada? z co najmniej 16 W?z?ów Regionalnych i z innych wspó?dzia?aj?cych podmiotów. Portal wiedzy sk?ada si? z kilku cz??ci krótko scharakteryzowanych poni?ej - wedle ich wa?no?ci w projekcie. 1) REPOZYTORIUM DANYCH I WSKA?NIKóW STANU KULTURY - umieszczone na Mojej Polis i zagnie?d?one u nas - to jedna z dwóch g?ównych cz??ci portalu. Zawiera obszerne zbiory dost?pnych danych wojewódzkich, powiatowych i z poziomu gmin, zwizualizowane na mapch, wykresach i arkuszach kalkulacyjnych EXCEL. S? one corocznie (od roku 1999) uzupe?niane i poszerzane dzi?ki bazom danych, które tworzymy. 2) WIELO?RóD?OWY S?OWNIK KULTURY - druga g?ówna cz??? portalu; S?ownik jest tworzony po to by pomóc PT U?ytkownikom prawid?owo rozumie? sens zgromadzonych danych i poszerza? wiedz?, najwa?niejsze terminy (has?a) s? linkowane do skróconych opisów danych w Mojej Polis. 3) ARCHIWUM - wbrew nazwie - jest to trzecia najwa?niejsza cz??? portalu, bowiem publikujemy tu (na licencjach CC) METODOLOGI? wytworzon? przez Sie? Badawcz? oraz przedstawiamy raporty, ekspertyzy i wa?ne teksty napisane przez cz?onków Zespo?ów Merytorycznych (W?z?ów). 4) PE?NE OPISY WSKA?NIKóW - to zbiór komentarzy do danych i wska?ników; zawiera mini-raporty opisuj?ce zbierane i wytwarzane dane. Pokazujemy tu jak mo?na interpretowa? dane i wska?niki. 5) PRAWO KULTURY - strona porz?dkuj?ca wiedz? prawn? na temat zagadnień zwi?zanych z kultur?, w tym: przepisy, rozporz?dzenia, ustawy itd. Zbiór aktualizowanych linków uzupe?nili?my o tekst wyja?niaj?cy znaczenie najwa?niejszych poj??. 6) BIBLIOTEKA O?K-SB - tworzona jest w dwóch wersjach: elektronicznej i "papierowej"; polecamy zw?aszcza wersj? elektroniczn?, która dzi?ki wyszukiwarce pomaga odnale?? teksty teoretyczne, metodologiczne b?d? wyniki badań w wolnym dost?pie - w tym uporz?dkowane wg klucza tematycznego komunikaty firm badawczych, takich jak CBOS i TNS OBOP; wersja papierowa to rodzaj katalogu bibliotecznego z adresami bibliograficznymi ksi??ek i artyku?ów. 7) LISTA EKSPERTóW polecanych przez O?K-SB - ma pomaga? w poszukiwaniach specjalistów do realizacji projektów dotycz?cych kultury, w tym sporz?dzania diagnoz, ekspertyz i ewaluacji oraz pomocy w realizacji badań. Starali?my si? czytelnie uporz?dkowa? list? wg województw i kompetencji poszczególnych Ekspertów. UWAGA: strona ma wy??cznie warto?? informacyjn? - nie mo?emy, niestety, bra? odpowiedzialno?ci za to, i? konkretny ekspert, do którego si? Państwo zwrócicie, b?dzie mia? czas i mo?liwo?ci udzielenia pomocy. 8) PODSTRONY W?Z?óW REGIONALNYCH - ka?dy W?ze? Regionalny naszej Sieci Badawczej ma swoj? podstron? zorganizowan? w sposób powtarzaj?cyw skali wojewódzkiej uk?ad ca?ego portalu; z w?asn? Mini Moj? Polis, na której maj? by? prezentowane m.in. regionalne bazy danych. Pozosta?e cz??ci informuj? pokrótce: 9) CO BADAMY - czym jest koncepcja ?ywej kultury. 10) JAK BADAMY - o przyj?tej perspektywie metodologicznej, sposobach i metodach naszej pracy. 11) PROJEKTY - o realizowanych w kolejnych latach projektach. 12) PARTNERZY - o Partnerach, którzy pomagaj? nam prowadzi? portal i realizuj? z nami poszczególne projekty. 13) KONTAKT - zawiera najwa?niejsze dane adresowe i informacje jak si? z nami kontaktowa?. 14) SIE? BADAWCZA - przedstawia sk?ady osobowe poszczególnych Zespo?ów Merytorycznych (W?z?ów). PAR? FAKTóW Z HISTORII PROJEKTU ROK 2009 Pomys? na stworzenie Obserwatorium Kultury narodzi? si? w Departamencie Strategii i Analiz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku. By? wynikiem rozmów Przemys?awa Zielińskiego i Joanny Szwajcowskiej z kierownikiem Zak?adu Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Spo?ecznych Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab., prof. UW Barbar? Fatyg? i jej wspó?pracownikami: dr Albertem Hup?, dr Magdalen? Dudkiewicz, dr Markiem K?osińskim oraz doktorantk? - mgr Katarzyn? Kalinowsk?. Bardzo szybko powsta? zarys koncepcji oraz pojawili si? nasi g?ówni partnerzy: twórcy systemu Moja Polis – Kuba Wygnański i Jan Herbst ze Stowarzyszenia Klon/Jawor. LATA 2010-2012 W latach 2010-2012 organizacyjnym partnerem projektu by?o Narodowe Centrum Kultury; tu nieocenion? pomoc otrzymywali?my od Pani Anny Ciecierskiej. W tym okresie skonkretyzowa?y si? nie tylko pomys?y jak bada? kultur? wspó?czesn?, ale i jak j? przedstawia? w portalu Obserwatorium ?ywej Kultury. Pojawi?o si? ?drugie serce” naszego systemu wiedzy, czyli Wielo?ród?owy S?ownik Kultury (pomys? autorstwa Barbary Fatygi). Postanowili?my te? stworzy? Bibliotek? O?K i List? Polecanych Ekspertów oraz Sie? Badawcz?. Ca?y czas zmienia? si? Zespó? i powi?ksza?o si? grono naszych Sojuszników. Do Zespo?u do??czyli na d?u?ej: mgr Ludwika Malarska z Wroc?awia, mgr Bogna Kietlińska, mgr Eliza Gryszko, mgr Pawe? Misiak, dr Pawe? Tomanek, dr Mariusz Piotrowski i mgr Piotr Michalski. (por.: obecny sk?ad Zespo?u tzw. W?z?a Centralnego). O?K wspó?pracowa?o te? z Departamentem Mecenatu Państwa MKiDN – du?? ?yczliwo?? i wsparcie okazywa?a nam Dyrektor DMP – Pani dr Zina Jarmoszuk. Zainteresowanie projektem wielokrotnie sygnalizowa? Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pan Bogdan Zdrojewski. Niestety, w 2012 roku dzia?aj?cy system O?K, zaprezentowany w 12 stycznia w ca?ej okaza?o?ci Ministrowi Kultury i oko?o 300 uczestnikom seminarium "Kultura i Rozwój" w Collegium Civitas, uleg? zniszczeniu, po dwóch kolejnych powa?nym awariach serwera NCK (w kwietniu i w czerwcu), w wyniku których znik?o 3/4 umieszczonych tam tre?ci. Projekt w okrojonej wersji zosta? zarchiwizowany. LATA 2012-2013 Po zakończeniu wspó?pracy z NCK na prze?omie lat 2012/2013 dawny Zespó? Merytoryczny O?K za?o?y? Fundacj? Obserwatorium ?ywej Kultury – Sie? Badawcz? i postanowi? odbudowa? projekt w nowej formule, w?a?nie jako sie? skupiaj?c? badaczy kultury. Jako pierwsi do??czyli do nas Partnerzy z Olsztyna – samorz?dowa instytucja kultury Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, nast?pnie Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska i Fundacja SocLab z Bia?egostoku. Od roku 2013 zatem pisz?c MY mamy najcz??ciej na my?li Sie? Badawcz?, która docelowo ma si? sk?ada? z 16 podmiotów wojewódzkich (tzw. W?z?ów Regionalnych), W?z?a Centralnego (czyli pierwszego Zespo?u Merytorycznego O?K) oraz z innych partnerów. Jako Fundacja O?K-SB zawarli?my w 2013 roku nowe porozumienie o wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor (eo ipso i z Moj? Polis) oraz porozumienie o wspó?pracy z Fundacj? Orange, która na pocz?tku naszej dzia?alno?ci ?yczliwie nas wspar?a, równie? finansowo. Warto wspomnie?, ?e mimo opisanych trudno?ci w roku 2012 nie zaprzestali?my pracy badawczej. W ró?nych konfiguracjach zrealizowali?my 3 du?e projekty (po?wi?cone: kulturze ludowej, m?odzie?y wiejskiej i pracownikom socjalnym oraz zdiagnozowaniu stanu kultury na Warmii i Mazurach). Podczas regularnych spotkań seminaryjnych podtrzymali?my te? tempo prac badawczych nad projektami "Mapa Wiedzy i Niewiedzy" oraz "Kalendarz Kultury". Jako Sie? z?o?yli?my w 2012 roku wniosek do konkursu grantowego w MKiDN i otrzymali?my dotacj? na dalsz? dzia?alno?? maj?c? na celu uruchomienie niniejszego portalu i rozwój gromadzonych w nim zasobów wiedzy (tym razem nie tylko ogólnopolskich, ale i regionalnych). Drugi grant otrzymali?my jako Fundacja - na stworzenie narz?dzi do autoewaluacji programów dofinansowywania kultury. ROK 2014 W tym roku kontynuujemy projekt budowy portalu i Sieci oraz projekt autoewaluacji Programów Ministra. W maju br. zakończymy realizacj? projektu z Muzeum Tatrzańskim i Fundacj? "Zakopiańczycy. W poszukiwaniu to?samo?ci" polegaj?cego na zorganizowaniu konferencji badaczy akademickich, twórców, dzia?aczy i samorz?dowców, a po?wi?conej problematyce wspó?czesnej kultury ludowej i po??czonej z promocj? ksi??ki pod red. Barbary Fatygi i Ryszarda Michalskiego pt. "Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki". (Konferencja - s?dz?c z g?osów Uczestników - uda?a si? nad wyraz). Rozpocz?li?my te? realizacj? projektu "GIS-kultura", który koordynuje dr Mariusz Piotrowski we wspó?pracy z zespo?em prof. Roberta Olszewskiego z Politechniki Warszawskiej i Fundacj? ePaństwo, a dotycz?cego infrastruktury ?ywej kultury. Jest to kolejny grant Ministerstwa Kultury, który b?dziemy realizowa? w latach 2014-2016. Zg?aszaj? si? do nas nowi partnerzy. Mamy te? kilka pomys?ów na nowe tre?ci w portalu, które sukcesywnie b?dziemy realizowa?. Barbara Fatyga Rozwiń Menu g?ówne Co badamy Jak badamy Moja polis Opis wska?ników S?ownik Biblioteka PRAWO KULTURY Lista ekspertów SIE? BADAWCZA W?ze? centralny W?ze? podlaski W?ze? pomorski W?ze? warmińsko-mazurski footer-menu O nas Partnerzy Projekty Teksty O?K-SB Dokumenty Kontakt

ozkultura.pl Whois

Domain Name: OZKULTURA.PL